Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Humblé Interieurs
1.       Definities:
1.1.    Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: afnemer, koper, aanbesteder, aannemer en/of ieder die met Humblé Interieurs, hierna te noemen: Humblé, een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.2.    Onder prestaties wordt volgens deze voorwaarden met name verstaan al hetgeen Humblé conform de overeenkomst met de opdrachtgever uitvoert en/of levert.
 
2.       Toepasselijkheid:
2.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Humblé.
2.2.    De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes of overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
2.3.    Wijzigingen van of aanvullingen van deze algemene voorwaarden dienen door Humblé uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd en gelden slechts voor de offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
2.4.    Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De toepasselijkheid kan alleen worden uitgesloten door uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen Humblé en opdrachtgever. Indien en zover een overeenkomst tussen Humblé en opdrachtgever van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
 
3.        Aanbiedingen en bevestiging:
3.1.    Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, door of namens Humblé gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2.    Overeenkomsten gesloten tussen Humblé en haar wederpartij zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of indien, voor zover zodanige bevestiging achterwege blijft, door Humblé feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.
3.3.    Indien niet binnen 8 werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden. Wijzigingen in de overeenkomst of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeen gekomen of schriftelijk zijn bevestigd door Humblé Indien afwijkingen Humblé wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten is Humblé gerechtigd deze kosten door te belasten aan opdrachtgever.
3.4.    Alle offertes zijn gebaseerd op de gegevens, die opdrachtgever heeft verstrekt danwel heeft doen verstrekken. Humblé mag van de juistheid daarvan uitgaan. Indien bijzondere eisen aan ondervloer en/of vloerbedekking worden gesteld, zoals het gebruik van rol stoelen, chemische inwerking, ongewoon hoge belastingen en dergelijke, dan dienen deze eisen schriftelijk door opdrachtgever te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan op Humblé geen aansprakelijkheid rust.
3.5.    Indien de door of namens opdrachtgever verstrekte maten of tekeningen onjuist blijken te zijn of voldoende peilmaten voor het aanbrengen van de vloer blijken te ontbreken, komen alle daaruit ontstane schaden en kosten voor diens rekening.
3.6.    Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken worden bij het meten der oppervlakten de grootste lengte-en breedte- maten aangehouden.
3.7.    In de offerte is niet begrepen de verrichting van arbeid in zogenaamd overwerk.

3.8.    Indien één of meer van deze prijsbepalende factoren daarna een wijziging ondergaat, is Humblé gerechtigd de geoffreerde c.q. de overeengekomen prijs te wijzigen.
3.9.    Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.


 
4.       Tot stand komen van de overeenkomst:
 
4.1.    De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft bevestigd akkoord te gaan met de offerte van Humblé en na dat deze akkoordbevinding schriftelijk door Humblé is bevestigd.
 
5.       Prijzen:
5.1.     De prijzen worden in de aanbieding vermeld en gelden af fabriek tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
5.2.    De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, uitvoeren en geldelijk afwikkelen van de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever. Ingeval van wijziging van de belasting en/of heffingen wordt de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aangepast.
5.3.    Ingeval van belangrijke wijzingen in lonen, sociale lasten, brandstof- of vrachtprijzen, valutakoersen of van omstandigheden, die verhoging van de kosten voor Humblé met zich meebrengen, is Humblé gerechtigd een daardoor ontstane kostprijsverhoging aan opdrachtgever door te berekenen.
 
6.       Annulering:
6.1.    Bij verbreking van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de opdrachtgever c.q. annulering door de opdrachtgever is deze verplicht tot vergoeding van alle door Humblé in dezen gemaakte kosten alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Humblé wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst, welke vergoedingen minimaal 10% van de overeengekomen prijs belopen.
 
7.       Levering en risico:
7.1.    De opleveringstermijn wordt door de opdrachtgever zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. De opleveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat Humblé kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en de nodige materialen haar tijdig worden aangeleverd. Aan overschrijding van de levertijd kan, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Humblé opdrachtgever geen recht tot ontbinding en/of  schadevergoeding ontlenen.
7.2.    Opleveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de dag dat alle gegevens, nodig voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit van Humblé zijn, doch niet eerder dan nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De opdrachtgever zal Humblé altijd redelijke termijn tot voltooiing van de prestatie dienen te geven.
7.3.    Overschrijding van de overeengekomen opleveringstermijn geeft generlei recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen of annulering der overeenkomst.
7.4.    Onder oplevering wordt in dit verband verstaan het feitelijk in het werk brengen van de materialen en het feitelijk beëindigen van het werk.
 
8.       Uitvoering werkzaamheden:
8.1.    Opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat bij de aanvang van de uitvoering van de ondervloeren, de ruwbouwvloeren vrij zijn van kalk, cement-, verf-, olie- en vuilresten, dat deze vloeren voldoende vorm- en drukvast zijn, ruw zijn en geen gladde plekken vertonen (zogenaamde sliklagen)
8.2.    De ruimtes waarin moet worden gewerkt, dienen glas- en waterdicht te zijn. Zij moeten ter beoordeling van Humblé voldoende droog, verlicht, verwarmd en tochtvrij zijn.
8.3.    Bij de aanvang van het leggen van vloerbedekking moeten de ondervloeren droog, schoon en vrij van ongeregeldheden aan Humblé ter beschikking worden gesteld, voor zover Humblé niet voor het aanbrengen van de ondervloeren heeft zorggedragen.
8.4.    Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de kwaliteit van de ondervloeren tijdens de droogtijd daarvan wordt gewaarborgd, onder andere door het treffen van voorzieningen tegen tochtvorming en felle zonneschijn.
8.5.    Opdrachtgever stelt om niet water, krachtstroom en elektriciteit beschikbaar op alle plaatsen en in alle ruimten waarin Humblé zich ter nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft te begeven.
 
9.       Opslag:
9.1.    Indien om welke reden dan ook de opdrachtgever niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending zal Humblé, indien haar opslag faciliteiten zulks toelaten, de zaken bewaren en hiervoor zorg dragen. In dit geval is opdrachtgever verplicht de kosten van opslag en bewaring te vergoeden naar gangbare maatstaven over de periode vanaf de in de overeenkomst voorziene levertijd tot aan de datum van uiteindelijke levering.
 
10.   Zekerheidsstelling en eigendomsvoorbehoud:
10.1.Indien naar het oordeel van Humblé daartoe termen aanwezig zijn, is Humblé te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de opdrachtgever het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te opschorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussen komst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
10.2.Ingeval van faillissementsaanvraag, een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling of ingeval over de zaken van de opdrachtgever conservatoire maatregelen worden genomen, verplicht laatstgenoemde zich onverwijld Humblé hiervan in kennis te stellen zodat deze haar eigendom rechten geldend kan doen maken.
 
11.   Aansprakelijkheid en verzekering:
11.1.Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Humblé wordt elke aansprakelijkheid voor middellijk of   onmiddellijk gelegen schade - waaronder begrepen alle materiële en immateriële schade, bedrijf- en/of stagnatieschade ontstaan door gebreken van de geleverde zaken, uitgesloten.
11.2.Opdrachtgever is gehouden de projecten, waarop de opdracht betrekking heeft, tegen brand en stormschade te verzekeren. Humblé aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
11.3.Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico's van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van de  goederen, gereedschappen en materialen van Humblé, zodra deze zich op het werk bevinden.
11.4.Humblé is - ingeval zij opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd - niet aansprakelijk voor werk door haar uitgevoerd op of (een) ondergrond(en).
11.5.Breuk of beschadiging van materialen, nadat deze door Humblé zijn aangebracht/gelegd, komt voor rekening van opdrachtgever.
11.6.Indien materialen voor het werk worden geleverd door opdrachtgever danwel door deze of namens hem het gebruik van bepaalde materialen wordt bedongen, is Humblé niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen ontstaan noch door de dientengevolge optredende schade, hetzij aan het werk hetzij door vertraging in de werkzaamheden, tenzij zij nadrukkelijk schriftelijk verklaard dat zij opdrachtgever van bedoelde aansprakelijkheid ontslaat.
11.7.Opdrachtgever is gehouden Humblé te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Humblé mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van een werkwijze, welke aan Humblé door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
 
12.   Meerwerk:
12.1.Als meerwerk worden beschouwd alle door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte zijn begrepen, alsmede alle door de opdrachtgever gewenste wijzigingen.
12.2.Humblé zal het opgedragen meerwerk, zo zij dit wenst te aanvaarden, zo spoedig mogelijk bevestigen. De overeenkomst tot het verrichten van het meerwerk is tot stand gekomen indien opdrachtgever niet binnen een week na dagtekening der bevestiging heeft laten weten van het opdragen van meerwerk af te zien.
12.3.Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn dezelfde bepaling van toepassing als op de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
12.4. Het feit dat Humblé niet bereid is meerwerk te verrichten kan er nimmer toe leiden dat de opdrachtgever gerechtigd is de oorspronkelijk overeenkomst op te schorten,te beëindigen of te ontbinden.
12.5.Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minder werk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
 
13.   Extra kosten:
13.1.Humblé is gerechtigd als extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen:
13.1.1.     kosten van vergeefs reizen en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de afgesproken datum begonnen kon worden of doordat het werk niet regelmatig of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd al of niet als gevolg van bouwkundige omstandigheden, die niet aan Humblé te wijten zijn.
13.1.2.     alle kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege de opgever verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn.
13.1.3.     alle kosten veroorzaakt doordat de opdrachtgever er geen zorg voor heeft gedragen dat aan het artikel 12 sub 1 gestelde is voldaan.
13.1.4.     transportkosten, indien de aan te voeren materialen, gereedschappen en machines niet onmiddellijk naast de bouwlift kunnen worden geplaatst, alsmede indien de afstand van transport meer dan 30 meter bedraagt, alsmede indien specie in meerdere kruiwagens moet worden overgestort.
13.1.5.     kosten veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet die medewerking aan Humblé verleend die hij redelijkerwijs dient te verlenen.
 
14.   Overmacht, opschorting en ontbinding:
14.1.Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is zowel de opdrachtgever alsook Humblé gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
14.2.Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is diegene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen de in het eerste lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
14.3.Zowel ingeval van ontbinden als in dat van opschorting tengevolge van overmacht, is Humblé gerechtigd terstond betaling te verlangen van de reeds op het werk aangevoerde materialen - al dan niet verwerkt - en van reeds verrichte werkzaamheden alsmede van schade, kosten, interesses en van te derven winstschaden.
14.4.Ingeval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door Humblé tengevolge van overmacht, zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
14.5.Als overmachtfactoren worden met name aangemerkt brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van de grondstoffen, halffabricaten of gereed product bij de gebruiker, belemmerende maatregelen van enige overheid en in het algemeen elke oorzaak welke buiten controle van de gebruiker is gelegen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor de gebruiker wordt bemoeilijkt.
 
15.   Betaling:
15.1.Opdrachtgever is behoudens andersluidend beding verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum  zonder enige verrekening te voldoen.
15.2.Is overeengekomen dat in termijnen zal worden betaald, dan geldt de volgende termijnregeling:
15.2.1.     één derde van het overeengekomen bedrag vervalt bij het tot stand komen van de overeenkomst.
15.2.2.     één derde van de overeengekomen som vervalt indien de werkzaamheden voor 50% zijn uitgevoerd; het resterende deel van de overeengekomen som, vermeerderd met eventuele extra kosten, kisten voor meerwerk en het bedrag dat voortvloeit uit tussentijdse prijsverhogingen, vervalt 10 dagen na de factuurdatum. Ingeval de oplevering als bedoeld in punt VI plaatsvindt na de factuurdatum geldt de dag van oplevering als factuurdatum.
15.3.Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
15.4.Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door Humblé aangegeven wijze zijn verricht.
15.5.Alvorens inningkosten aan opdrachtgever te berekenen, is Humblé verplicht opdrachtgever schriftelijk tot betaling aan te schrijven, waarbij een betalingstermijn van 10 dagen in acht zal worden genomen. Indien opdrachtgever desondanks in gebreke blijft te betalen is Humblé gerechtigd het haar toekomende bedrag in rechte te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.
15.6.Buiten het verschuldigde bedrag is Humblé gerechtigd van opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door niet betaling, respectievelijk niet tijdige betaling van opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningkosten.
15.7.Buitengerechtelijke inningkosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken.
15.8.Indien Humblé het faillissement van opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.
15.9.Tevens is Humblé gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
15.10.                De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever word gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 
16.   Reclame en garantie:
16.1.Reclamaties, waaronder verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde goederen, materialen of van uitvoering van het werk, kunnen door opdrachtgever slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst der goederen of oplevering van het werk, indien het gebrek op dat tijdstip uiterlijk zichtbaar is en in andere gevallen binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Humblé te zijn ingediend.
16.2.Humblé verleent op door haar geleverde goederen en ter zake van de door haar verrichte prestatie aan opdrachtgever garantie voor zover het betreft gebreken welke bij normaal gebruik en gebruik overeenkomstig de bestemming aan de dag treden, zulks op basis van het systeem genoemd onder 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.3 De datum van indiening van de reclamaties door opdrachtgever is beslissend voor de vaststelling welke regeling van toepassing is. Indien door de fabrikant van geleverde goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan Humblé zal deze garantie ook gelden voor opdrachtgever. Indien de leverancier van geleverde goederen beslist dat de reclamaties terecht zijn, zal worden gehandeld conform de eventuele fabrieks- en/of grossiergarantie of zal Humblé zelf het gebrek herstellen. Opdrachtgever dient hiertoe gelegenheid te geven, bij gebreke waarvan elke garantie vervalt.
 
16.2.1.     binnen een jaar na factuurdatum: De kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, komen voor rekening van Humblé
16.2.2.     binnen twee jaar na factuurdatum: De kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Humblé
16.2.3.     Binnen drie jaar na factuurdatum:  De kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Humblé
16.3.Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft Humblé het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door de opdrachtgever voor zijn rekening ter beschikking gesteld.
16.4.Aanspraken op garantie worden nimmer verleend:
a. indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was.
b. indien zonder schriftelijke toestemming van Humblé door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht.
c. indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en onderhouden.
d. indien niet door of via Humblé aangebrachte ondervloeren niet voldoende vlak zijn; opdrachtgever zal dit aan Humblé melden voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt.
e. indien de ondervloeren niet goed of niet blijvend droog zijn.
f. indien de gelegde vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd, voordat de gebruikte lijm/kit volledig droog is. Onoordeelkundige handeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde en aangebrachte vloerbedekking sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan verkleuring van aangebrachte materialen, welke uit technisch oogpunt te voorkomen is maar welke volgens handelsuance algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kan opdrachtgever het recht ontlenen vervanging, herstel of schadevergoeding te vorderen.
g. indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Humblé (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
h. indien sprake is van normale slijtage.
 
17.   Ontbinding:
17.1.Onverminderd de haar verdere toekomende rechten is Humblé bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
a. Surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend.
b. In staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend.
c. In de nakoming van haar verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Humblé voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten. Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Humblé gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
17.2.Alle vorderingen die Humblé in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 
18.   Geschillen en toepasselijk recht:
18.1.Geschillen ter zake van garantie, reclamaties en beroep op overmacht zullen ter keuze van partijen op de volgende wijze worden beslist:
a. Met uitsluiting van de gewone rechter door een arbitragecommissie, samengesteld door de vereniging van Terrazzo- en vloeren- bedrijven, overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut.
b. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een aan de voorwaarden onderworpen overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Breda of van woonplaats/vestigingsplaats van opdrachtgever, zulks ter keuze van partijen, alles met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake. Het bovenstaande laat de bevoegdheid van de President van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding onverlet.